Posolstvá stigmatizovanej: Mária Myrtha - Grub (Švajčiarsko)

02.06.2016 13:06
Ve švýcarském městě Grubu žije žena jménem Maria Myrtha, která již 15 let
nepřijímá potravu a při mši svaté prožívá drastická muka křížové cesty našeho
Pána. Poselství, která přitom přijímá od Bolestné Matky Boží, předává ihned
švýcarským biskupům, kteří dosud nevyslovili žádnou pochybnost ani námitku.
Některá poselství byla uveřejněna v těchto číslech Světla: 15/2012 – str. 5;
18/2012 – str. 5; 23/2012 – str. 7; 30/2012 – str. 11.
 
Moje milované děti! Nebojte se, i když
vám nyní musím říct něco, co vás velmi zarmoutí!
Ano. Pán přijde v noci jako zloděj. Buďte
stále připraveni, protože míra se naplnila!!!
Nazýváte mého božského Syna Bratrem.
To platí potud, že v lidské podstatě putoval
po této zemi.
Ale On se od vás liší. On byl bez hříchu
a zůstává Bohem!
Proto je strašné, když se jeho konání ztotožňuje
s dnešním lidským jednáním.
Dnešní jednání lidí odpovídá hříchu a nemá
s Bohem nic společného.
Moje milované děti, každé znesvěcování
Božích chrámů přivolává trest.
Kdo takové znesvěcování připouští, uráží
hluboce Boha. Chrám patří Bohu, je to
jeho svatyně!
Nic není světějšího než obětní oltář, na
který je pokládán Pán.
Kdo připouští znesvěcení, nemá víru, ať
je to biskup nebo kněz.
Pán odmítá jeho jednání.
Bůh je svatý a nebude trpět, aby byl urážen.
Moje milované děti, ještě jednou vám říkám:
Buďte připraveni, ale nebojte se!
Když se mě pevně držíte a prosíte mě,
abych vás vedla, jsem s vámi.
Ale budou temné noci a velký nářek!
Nikdo, nikdo se tomu nemůže vyhnout!
Pán přijde a bude čistit bičem, jako tenkrát
očistil Boží chrám od prodavačů a směnárníků.
Již tehdy nestrpěl znesvěcování! A dnes,
když Pán přichází skrze slovo kněze jako
obětní Beránek na oltář mezi lidi, je znesvěcování
pro Něho tou nejtěžší urážkou.
Knězi, který už nevěří tomu, co na oltáři
vykonává, bude velmi těžko, až ho Bůh
povolá, aby skládal účty.
Moje milované děti, stát u oltáře jako
lhář je velmi těžkou urážkou Boha.
Proto vás prosím: Modlete se za tyto kněze,
aby se znovu vrátili k víře a aby Boha
oslavovali v jeho Božím chrámě, jak jim to
uložil, aby vás mohl živit a posilovat.
Modlete se za tyto kněžské syny, protože
odpovědnost, kterou nesou, je veliká.
Modlete se ale také zvláště za věrné kněze
a biskupy a zvláště za Petrova nástupce,
protože budou ještě více pronásledováni. Oni
nesou Kříž, který jejich spolubratři odhodili.
Modlete se, aby je Duch Svatý posiloval.
Modlete se, abyste měli opět dobré pastýře,
kteří by vás vedli a živili, protože mnoho
kněžských synů zběhlo.
Moje milované děti, nastává těžká doba,
protože hříchy jsou tak strašné a obepínají
celý svět a je velmi mnoho zrádců!
Opakuji ještě jednou:
Od té doby, co jste přestali hlásat Desatero
přikázání a nedodržujete je, pronikla do
světa nevěra a hříchy. Člověk zpychl, propadl
Satanu a jedná podle něho.
Proto, moje děti, zůstaňte věrni věčným
pravdám a Desateru. Pán vám je dal, aby ve
světě vládl řád. Jednejte podle evangelia, jak
vám je Pán předal, od začátku až do konce.
A opakuji: Ani jedno písmeno se nesmí zrušit!
Běda těm, kteří hlásají něco jiného a své
vlastní ideje a zneužívají k tomu dům Boží!
Pravý kněz, kterého Pán povolal, bude
konat to, co mu Pán uložil a co Pánu slíbil.
Modlete se, modlete se. Modlete se. Obraťte
se. Čiňte pokání. Přinášejte oběti. Pak
je ještě možno zachránit duše.
Protože, jak jsem řekla, Pán přijde v noci
jako zloděj způsobem, který si nikdo neumí
představit!!!
MODLETE SE * MODLETE SE *
MODLETE SE.
Ale jak jsem řekla na začátku, nebojte
se, já jsem s vámi.
Myrtha: Ne, Matko, pros svého božského
Syna, aby zadržel Boží ruku. Protože my nevíme,
co činíme. Ó Matko,...
-
 
 
Moje milované děti, jak strašný
nastal zmatek a pronásledování!
Jak jsem vám dříve řekla: Dávejte
pozor na znamení času!
Dávejte pozor na znamení,
neboť jich bude ještě více!
Kdo nemá víru, ten si bude
zoufat! Kdo nemá světlo v duši,
utone v temnotách.
Proto vás prosím, moje milované
děti: Modlete se za kněžské
syny, aby ještě přijali nabízenou
milost!
Čas se schyluje ke konci.
A Pán se bude ptát: Kde jsou
duše, které jsem vám svěřil?
Kolik kněží strhne s sebou
duše do záhuby!
Bůh chce, aby žádná duše nebyla
ztracena. Vždyť proto umřel
na kříži, aby je zachránil!
Moje milované děti, ještě jednou
vás volám: Zůstaňte věrní
a přijměte kříž, který vám Pán
nakládá.
Není těžší, než jaký můžete
unést. Ale nést může jen ten, kdo
je s Bohem a v Bohu zůstává.
Protože jak jsem vám řekla:
Stane se teď mnoho věcí, které
přivedou k zoufalství ty, kteří
nemají víru.
Modlete se za své rodiny.
Modlete se za všechny lidi,
aby mnozí našli ještě cestu k obrácení.
Modlete se za věrné kněze
a pomáhejte jim, protože to nyní
mají těžké. I náměstek Kristův
je stále více pronásledován,
a to i od svých spolubratří v kněžské
službě.
Moje milované děti: Modlete
se, ano, modlete se. Čas
mých příchodů se rychle chýlí
ke konci!
Dnes mám k vám jen několik
málo slov.
Ale prosím vás, vezměte si
je k srdci a přemýšlejte o nich
stále.
V těchto dnech konáte památku
křížové cesty vašeho Pána
a Vykupitele.
Vy víte, že zrádci pocházeli
z řad velekněží.
A jediný zrádce, který ho políbil,
pocházel z řad apoštolů!
Moje milované děti!
Dnes vás prosím, modlete
se zvláště za Petrova nástupce.
Je obklopen mnoha zrádci
v purpuru a ti mu brání ve vykonávání
úřadu. Ano, zrádci, kteří
obklopují Petrova nástupce, pocházejí
z vlastních řad!
A mnoho biskupů dělá totéž.
Také oni brání Petrovu nástupci
v jeho službě. I oni jsou
zrádci.
Proto se mnoho modlete za
Petrova nástupce.
(Poselství z 31. ledna 2012)
 
Moje milované děti, volám
k vám dnes ještě jednou:
Zůstaňte věrní při všem, co
nyní nastane, protože kříž se stane
těžším. Je třeba odvahy a síly,
abyste zachovali věrnost.
Nyní se stanou věci, které přivedou
mnoho lidí a mnoho duší
k zoufalství. Stůjte při těchto lidech!
Buďte světlem, které je povede
v temnotách.
A vy, moji milovaní synové
kněží, kteří setrváváte ve věrnosti.
Já, vaše MATKA, vás budu
chránit a povedu vás. Zůstaňte
u svého stáda. Veďte ho, živte
ho, posilujte ho v této temnotě,
která nastane.
Ano, moje milované děti:
Bůh je milosrdný, ale také
spravedlivý!
A proto vás prosím, moje
milované děti, následujte věrně
jen ty biskupy a kněze, kteří
učí a hlásají věčné pravdy, tak
jak je Bůh dal na počátku a tak
jak na věky trvají.
Běda biskupům a kněžím,
kteří hlásají jiné evangelium, kteří
překrucují slova a učí jinak.
Běda těm, kteří následují výzvu
Satana, a ten byl prvním, který
jednou řekl: „Nechci sloužit Bohu!“,
a tak svádí mnoho biskupů
a kněží k nesprávnému jednání:
„Nemusíte poslouchat Boha,
máte svou vlastní nauku. Ta odpovídá
dnešnímu světu!“
Moje milované děti: Nyní začne
být zle, protože BŮH bude
oddělovat plevy od pšenice. A to
bude bolet!
Ještě jednou vám říkám: Dávejte
pozor na znamení doby.
Nebojte se. Já jsem s vámi vždy,
když mě prosíte.
Pro všechny kněze, kteří vytrvají
ve věrnosti, bude nyní kříž
těžší. Ale Já, vaše MATKA, vám
slibuji: pomohu vám nést kříž,
abyste mohli jednou přinášet Pánu
více pšenice.
Nová setba je již připravena.
Věrní synové kněží, pomáhejte,
aby přinášela mnoho plodů, které
se líbí Bohu, a Bůh bude pomáhat,
aby pšenice rostla tak,
jak On chce.
Ale běda těm, kteří jsou plevy.
Budou vrženi do ohně.
Bůh dává milost obrácení.
Ta je ještě k dispozici, ale už jen
krátký čas!
Jak jsem řekla, očišťování
bude bolestné. Ale neopouštějte
svou cestu. Zůstaňte věrní, vy
i vaše rodiny.
Modlete se za všechny duše.
Modlete se za celý svět, který padá
do propasti!
Modlete se, aby byly ještě zachráněny
duše, které byly svedeny
bez vlastní viny nevěrnými
kněžími a biskupy. Běda jim!
Zrušili smlouvu s Bohem, když
nehlásají jeho nauku, tak jak On
ji stanovil, ale mluví jen tak, jak
to chce svět.
Modlete se, modlete se, modlete
se! Nebojte se. Já jsem rozdrtila
hlavu Hada.
(Z poselství v roce 2011)

 

Moje milované děti: Dnes
se vyskytují kněží i biskupové
a mnoho námezdních, kteří svádějí
duše ke hříchu. Sami nemají
víru a hlásají bludy.
Nedokážou rozlišovat světský
pokrm od Nejsvětější Eucharistie.
Odvolávají se na manu na
poušti. Hlásají nasycení rozmnoženým
chlebem a rybami.
Ale moje děti: To všechno je
pouze pokrm pro tělo.
Eucharistie však je pokrm pro
duši. Je to Tělo Kristovo a drahocenná
Kristova Krev, která byla
prolita za záchranu duší!
A tito synové kněží stavějí
naroveň tělesný pokrm a božský
pokrm. Jaký je to blud! Pak
se odvolávají na blíženskou lásku,
všichni prý mají právo na
rozdílení chleba. Jenže: to není
božské Kristovo Tělo ani božská
Kristova Krev.
Jen posvěcený kněz, který
stojí ve víře, může vždy znovu
svolat Krista na oltář. A tento
pokrm, toto Tělo a tato Kristova
Krev předpokládají čistou duši,
která se očistila ve svaté svátosti
zpovědi.
Ten, kdo nehlásá svatých Deset
přikázání, neučí jim a nezachovává
je, nemá právo přijímat
božský pokrm. Stojí psáno: Kdo
nehodně jí Tělo a pije Krev, propadne
smrti. Ano, dnes hlásají
kněží a laici bludné nauky. Nemají
víru a nehlásají Desatero.
Moje milované děti: Jaké bludy
se dnes hlásají a svádějí duše!
Modlete se za tyto syny kněze,
aby opět hlásali pravou Kristovu
nauku a Desatero přikázání,
jak to Pán uložil, aby žádný
hřích nesnižovali, neboť všechno
platí jako dříve: Stále a věčně.
Často se mluví o ekumenismu.
Ale pravý ekumenismus je
návrat!
Zdůrazňuji znovu: Pravý ekumenismus
je návrat k věčné pravdě!
Všechno ostatní jsou zlomky
a nikoliv pravá Pánova Církev
tak, jak On ji založil. Modlete se,
moje milé děti, zvláště v těchto
dnech, aby lidstvo a zvláště synové
kněží si byli vědomi, že
KŘÍŽOVÁ CESTA Páně, jeho
smrt, utrpení a strašné bolesti
jsou všechno skutečnost na vykoupení
duší.
Moje milované děti, modlete
se za ně všechny, aby znovu
poznali, co je věčná pravda a co
Pán uložil synům kněžím, totiž
hlásat pravou nauku, udělovat svaté
svátosti, aby zachraňovali duše,
za které Pán umřel na kříži.
Modlete se, modlete se, modlete
se a provázejte v duchu Pána
na jeho křížové cestě.
Myrtha: Můj Bože, co všechno
se děje a nesměřuje to k Tobě,
Bože. Vyučují se bludy, strašné
bludy a svádějí duše. Můj
Bože, smiluj se. Očisti to všechno.
Ano, očišťování již začalo.
Všechno to bude strašné. Ó Bože,
smiluj se, my všichni nevíme,
co činíme. I my jsme vinni a často
zklameme a často nedáváme
dobrý příklad. Bože, smiluj se!
Pater Pio: Poslouchejte slova
Matky. Jak jsem již řekl, Pán
bude žádat účty za duše, které
byly vaší vinou ztraceny.
 
 
22. května 2012
Moje milované děti: Dnes
vás prosím, modlete se zvláště
v těchto dnech k Duchu Svatému,
abyste dokázali rozeznat
koukol od pšenice.
Budou se dít věci, které vyvolají
velký zmatek. Satan neváhá
vyvolávat pod pláštěm katolické
církve věci, které přivádějí
do zmatku i dobré duše.
Jsou biskupové a kněží, které
si Pán nevyvolil. Sami se vyvolili,
vyloudili si svůj úřad a koupili.
Vstoupili do bezbožeckých
sdružení, aby získali více moci.
Dobrý Boží služebník stojí ve
své službě osamocený a je připraven
dát život za své ovce. Bůh
ho učinil strážcem své svatyně.
Proto vás prosím: modlete se
k Duchu Svatému, aby vás stále
osvěcoval a abyste byli schopni
vidět, kde se dějí strašné věci.
Držte se jen věrných biskupů
a kněží a nástupce svatého Petra.
Budou se dít ještě jiná znamení.
Buďte pozorní.
Nebojte se. Podejte mi svou
ruku. Povedu vás, jak jsem vám
slíbila. Ale to předpokládá: nedovolte
uhasit světlo ve své duši.
Proste věrné kněze a biskupy,
aby vás vedli a živili a posilovali
svatými svátostmi. Ty vám dají
potřebnou sílu, abyste rozpoznali
a odolali pokušením, která pronikají
i do dobrého stáda.
Nadešla doba velkého očišťování,
a ta je bolestná. Vzejde z ní
však nový svět a nové křesťanství,
které slouží Pánu. Pán již zasel
své semeno a věrní kněží jsou
připraveni tuto sadbu posilovat.
Nejdříve však poteče mnoho slz.
Moje děti, nebuďte smutné,
nýbrž radujte se, neboť všemu
strašnému bude učiněn konec;
jakmile mě Bůh zavolá, rozdrtím
Hadu hlavu a zavládne radost
a řád daný Bohem. Opět
se bude hlásat pravé evangelium,
jak Pán stanovil od počátku
až na věky. Modlete se, modlete
a vytrvejte. Jsem vaše Matka
a žehnám vám.
Myrtha: I my neseme vinu
a jsme hříšníci. Pomáhej nám
a zůstaň s námi!
29. května 2012
Moje milované děti: Moje
srdce je plné smutku, protože se
naplňují slova, která jsem vám
řekla. Nedoje-li k obrácení, bude
Petrův nástupce pronásledován
a je obklopen Jidáši.
Sami budete svědky toho, co
se děje. Nyní padnou masky, hnisající
boule prasknou a hnis vyteče.
Moje milované děti, řekla
jsem vám, že povstanou národy
a poteče krev a slzy. Neděje se
tak již dnes? Zabíjejí nevinné,
zvláště ženy a děti. A celý svět
tomu přihlíží.
Moje děti, modlete se zvláště
za dobré biskupy a kněze, kteří
nesou svůj kříž. Bůh jim naložil
kříž, který jiní odhodili. Modlete
se za ně. Nastává doba, kdy bude
oddělen koukol od pšenice.
Biskupové a kněží, kteří stojí
Bohu nejblíže, jsou pronásledováni.
Neboť Pán řekl: Dobrý pastýř
dává život za své ovce. To je
míněno i v duchovním smyslu.
Zatím stále ještě nedošlo
k obrácení!
Nedivte se proto, jestliže nastanou
věci, které způsobí ještě
více zmatku. Nedejte se zmást,
protože budete vystaveni pokušení.
Opakuji vám: Dejte mi
svou ruku a držte se mě pevně,
povedu vás úzkou cestou. Jsou
zde kameny a trny. Ale vy je překonáte,
když budete prosit o pomoc
Ducha Svatého, aby vám
dal moudrost poznat, co se děje
a co se bude dít.
Přijde ještě více znamení!
Ale nebojte se. Zůstaňte klidní.
Důvěřujte Bohu a držte se
mne, své Matky. Přišla jsem,
abych vám pomohla, zvláště synům
kněžím!
Ale mnoho jich vstoupilo do
služeb Satana a ztratili víru. Nevidí
již, co je svaté. Svádějí stádo
a říkají, že je třeba hledět jen
dopředu.
Ale evangelium zůstává takové,
jak bylo dáno od počátku.
Ani písmeno nesmí být přidáno
ani odebráno.
Proto se stále držte věčné
pravdy. Zůstaňte věrní svatým
svátostem a přijímejte je důstojně.
Proste věrné kněze, aby vás
živili a posilovali. Je jich stále méně.
Dobří kněží, kteří ještě jsou,
budou bojovat. Jsou si vědomi,
že Bůh stojí při nich a dává jim
skrze svátosti a svatou svátost
kněžského svěcení sílu. Prosím
vás, modlete se za ty, kteří se stali
nevěrnými a všechno odhodili,
aby se jim dostalo milosti lítosti
a obrácení a byli ještě zachráněni.
I Jidáš se mohl zachránit, kdyby
prosil o odpuštění jako Petr.
Ještě jednou vám říkám:
Je jen jedna katolická církev,
kterou Pán postavil na skále.
Je jedna Církev, nikoliv mnoho
církví.
Proto zůstaňte věrní a modlete
se, modlete se, modlete se.
Skrze vaši modlitbu mohou být
zachráněny duše od záhuby.
Modlete se, modlete se, modlete
se!

 

Späť